ДОСЛІДЖЕННЯ ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ МІЖ ТОВЩИНОЮ, ТЕМПЕРАТУРОЮ КІНЦЯ ГАРЯЧОЇ ПРОКАТКИ І МЕЖЕЮ ПЛИННОСТІ ПІДКАТУ ІЗ СТАЛІ 08кп В УМОВАХ БШШС 1680

INVESTIGATION OF INTERRELATION BETWEEN THICKNESS, FINAL TEMPERATURE OF HOT ROLLING AND THE YIELD STRESS FOR HOT-ROLLED STEEL 08кп IN CHRM 1680

Докладчик

Василев Янаки Димитров

Василев Янаки Димитров

 • Должность: проф.
 • Звание, степень: профессор, доктор технических наук
 • Организация: Национальная металлургическая академия Украины
 • Город: Днепропетровск
 • Направление Другое, лист, моделирование, натяжение, прокатка, холодная полосовая прокатка


  Аннотация

  Василев Я.Д. Дослідження взаємозв'язку між товщиною, температурою кінця гарячої прокатки і межею плинності підкату із сталі 08кп в умовах БШШС 1680 / Я. Д. Василев // Пластична деформація металів : матеріали наук.-практ. конф. : тез. допов., 22-26 травня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : [б.в.], 2017. – С. 20-22.

   

  Виробництво гарячекатаного підкату зі сталі 08кп, на БШШС 1680 ВАТ «Запоріжсталь», що відрізняється низькою швидкістю прокатки (до 9 м/с), здійснюється за схемою «прямої прокатки» тобто без підігріву слябів після слябінга. У зв'язку з цим гаряча прокатка підкату малої товщини (2,0-2,5 мм) закінчується при температурах значно нижче температур аустенитной області, що призводить до значної неоднорідності і, як наслідок, до нестабільності межі текучості і його пластичних властивостей по довжині штаби [ 1].

  Результати експериментального дослідження температури кінця гарячої прокатки і межі текучості підкату завтовшки 2,0-4,0 мм зі стали 08кп, виконаного на БШШС 1680 без застосування проміжного перемотувального пристрою (ППУ) на протязі двох місяців – одного зимового (грудня) і одного літнього (липня) двох суміжних років дозволяють відзначити наступне:

  1. Температура переднього і заднього кінця штаби при збільшенні товщини підкату з 2,0 до 4,0 мм збільшується відповідно з 859 до 901 оС і з 769 до 859 оС. Збільшується також і середня температура підкату зазначених товщини з 811 до 874 оС. Найбільші значення перепаду температур («температурного клину») по довжині штаби (60 оС) зафіксовані під час прокатки підкату завтовшки 2,0 мм. При цьому виявлено, що від однієї чверті до однієї третини довжини підкату завтовшки 2,0 мм прокатується при температурах нижче температур аустенитной області. Нестабільність температурних умов кінця гарячої прокатки призводить до неоднорідності структури і властивостей по довжині підкату [1,2].
  2. Встановлено, що в умовах БШШС 1680 отримання підкату з задовільними параметрами мікроструктури і з необхідним комплексом властивостей по всій довжині штаби можливе лише при товщині останнього, що перевищує 2,7-3,0 мм.
  3. Значення межі текучості переднього і заднього кінця підкату зі сталі 08кп при збільшенні його товщини з 2,0 до 4,0 мм зменшуються відповідно з 274 до 239 і з 343 до 263 Н / мм2. Зменшуються також і середні значення межі текучості підкату зазначених товщин з 309 до 251 Н / мм2 або на 18,8%.

  Отримані дані свідчать про наявність жорсткого взаємозв’язку між товщиною, температурою кінця гарячої прокатки і межею текучості підкату зі сталі 08кп, а також про сильний вплив товщини підкату на його межу текучості [1-3].

   

  Production of hot-rolled steel 08кп on CHRM 1680 JSC «Zaporizhstal», characterized by low rolling speed (up to 9 m/s), is carried out on a «direct rolling» i.e, unheated slab after slabbing mill. In this regard, the hot rolling strip by small thickness (2.0-2.5 mm) ends at temperatures significantly below the austenitic region temperature, resulting in significant non-uniformity, and as a result, instability of yield strength and the plastic properties along the length of the strip [ 1].

  The results of experimental studies of the temperature conditions of the end hot rolling and the yield strength by hot rolled strip from steel 08кп and thickness 2.0-4.0 on CHRM 1680 without the use of intermediate rewinder (PPU) for two months – one winter (December) and one summer (July), two adjacent years reveals the following:

  1. The temperature of the front and rear end of the hot rolled strip by increasing the thickness from 2.0 to 4.0 mm, respectively, increases from 859 to 901 ° C and from 769 to 859 ° C. Also increased and the average temperature hot rolled strip from these thicknesses from 811 to 874 ° C. The highest values of temperature differences («thermal wedge») along the length of the strip (60 °C) are fixed during the rolling of rolled thickness of 2.0 mm. At the same time it revealed that one-quarter to one-third the length of the rolled thickness of 2.0 mm is rolled at temperatures below austenite region. The instability of the temperature conditions of hot-rolling end leads to heterogeneity of the structure and properties of the strip length [1,2].
  2. It was determined that under the conditions obtaining hot-rolled strip in 1680 CHRM with satisfactory parameters for microstructure and a desired set of properties throughout the length of the strip may only for a thickness greater than 2.7-3.0 mm.
  3. The values of the yield stress of the front and rear end of 08кп hot-rolled strip at the thickness increase from 2.0 to 4.0 mm, respectively, are reduced from 274 to 239 and from 343 to 263 N/mm2. Also reduced and the average values of yield strength for hot-rolled strip these thicknesses from 309 to 251 N/mm2, or by 18.8%.

  The findings suggest that there is a rigid interrelations between the thickness, the temperature of the hot rolling end and the yield strength of hot-rolled strip from steel 08кп, as well as the strong influence of the thickness of rolled on its yield strength [1-3].

   

  Производство горячекатаного подката из стали 08кп, на НШПС 1680 ОАО «Запорожсталь», отличающегося низкой скоростью прокатки (до 9 м/с), осуществляется по схеме «прямой прокатки» т.е. без подогрева слябов после слябинга. В связи с этим горячая прокатка подката малых толщин (2,0-2,5 мм) заканчивается при температурах значительно ниже температур аустенитной области, что приводит к значительной неоднородности и, как следствие, к нестабильности предела текучести и пластических свойств последнего по длине полосы [1].

  Результаты экспериментального исследования температуры конца горячей прокатки и предела текучести подката толщиной 2,0-4,0 мм из стали 08кп, выполненого на НШПС 1680 без применения промежуточного перемоточного устройства (ППУ) на протяжении двух месяцев – одного зимнего (декабря) и одного летнего (июля) двух смежных лет позволяют отметить следующее:

  1. Температура переднего и заднего конца полосы при увеличении толщины подката с 2,0 до 4,0 мм увеличивается соответственно с 859 до 901 оС и с 769 до 859 оС. Увеличивается также и средняя температура подката указанных толщин с 811 до 874 оС. Наибольшие значения перепада температур («температурного клина») по длине полосы (60 оС) зафиксированы при прокатке подката толщиной 2,0 мм. При этом выявлено, что от одной четверти до одной трети длины подката толщиной 2,0 мм прокатывается при температурах ниже температур аустенитной области. Нестабильность температурных условий конца горячей прокатки приводит к неоднородности структуры и свойств по длине подката [1,2].
  2. Установлено, что в условиях НШПС 1680 получение подката с удовлетворительными параметрами микроструктуры и с требуемым комплексом свойств по всей длине полосы возможно только при толщине последнего, превышающей 2,7-3,0 мм.
  3. Значения предела текучести переднего и заднего конца подката из стали 08кп при увеличении толщины последнего с 2,0 до 4,0 мм уменьшаются соответственно с 274 до 239 и с 343 до 263 Н/мм2. Уменьшаются также и средние значения предела текучести подката указанных толщин с 309 до 251 Н/мм2  или на 18,8 %.

  Полученные данные свидетельствуют о наличии жесткой взаимосвязи между толщиной, температурой конца горячей прокатки и пределом текучести подката из стали 08кп, а также о сильном влиянии толщины подката на его предел текучести [1-3].

   

  Ссылки на литературу

  1. Коцарь С.Л Технология листопрокатного производства/ С.Л. Коцарь, А.Д. Белянский, Ю.А. Мухин.- М: Металлургия, 1997.-272с.
  2. Пименов А.Ф. Холодная прокатка и отделка жести / А.Ф. Пименов, О.Н. Сосковец, А.И. Трайно, В.Л. Трайно, Нетесов Н.П. – М.: Металлургия, 1990. – 208 с.
  3. Зинченко Ф.И. Выбор оптимальной толщины подката для производства холоднокатаных полос/ Ф.И. Зинченко, В.Л. Мазур, А.В. Ноговицин и др.// Сталь.- 1984. -№7.-С.40-44.

  Комментарии (0)

  Оставить комментарий

  Please login to leave a comment.