ВПЛИВ НЕСТАБІЛЬНОСТІ МЕЖІ ПЛИННОСТІ ГАРЯЧЕКАТАНОГО ПІДКАТУ ІЗ СТАЛІ 08кп НА ПАРАМЕТРИ ПРОЦЕСУ ХОЛОДНОЇ ПРОКАТКИ

EFFECT OF INSTABILITY YIELD STRENTH OF HOT ROLLED STEEL 08кп ON THE PARAMETERS OF COLD ROLLING

Докладчик

Замогильный Роман Александрович

 • Должность: аспирант
 • Звание, степень: магистр обработки металлов давлением
 • Организация: Национальная металлургическая академия Украины
 • Подразделение: кафедра "Обработка металлов давлением"
 • Город: Днепропетровск
 • Направление жесть, лист, моделирование, прокатка, сталь, холодная полосовая прокатка

  Содокладчик (и)

  Василев Янаки Димитров


  Аннотация

  Замогильний Р.О. Вплив нестабільності межі плинності гарячекатаного підкату із сталі 08кп на параметри процесу холодної прокатки / Замогильний Р.О., Василев Я.Д. // Пластична деформація металів : матеріали наук.-практ. конф. : тез. допов., 22-26 травня 2017 р., м. Дніпро. – Дніпро : [б.в.], 2017. – С. 25-26.

   

  З теорії і практики листопрокатного виробництва відомо, що нестабільність параметрів структури і межі текучості гарячекатаного підкату зі сталі 08кп дуже впливає на рівень і стабільність властивостей готового холоднокатаного прокату [1,2]. Відомо також, що найбільшою нестабільністю структури і властивостей відрізняється гарячекатаний підкат товщиною менше 2,0…2,5 мм. Разом з тим дані про кількісний вплив нестабільності межі текучості підкату на параметри процесу холодної прокатки практично відсутні. Тому отримання таких даних актуально.

  Дана робота присвячена дослідженню нестабільності підкату зі сталі 08кп, виробленого на БШШС 1680 ВАТ «Запоріжсталь» на параметри процесу холодної прокатки. Для вирішення цього завдання були використані статистичні дані про взаємозв'язок між товщиною h і межею текучості σт підкату, отримані на даному підприємстві [3]. Згідно з цими даними межа текучості підкату завтовшки 2,0 змінюється в межах від 274 до 343 Н/мм2 при середньому значенні цього параметра на рівні 309 Н/мм2. Зі збільшенням товщини підкату нестабільність межі текучості зменшується і при h = 4,0 мм значення σт знаходяться в діапазоні 239...263 Н/мм2.

  В ході виконання роботи з використанням моделі, створеної на кафедрі ОМТ НМетАУ [4], досліджено вплив нестабільності σт підкату на параметри холодної смуговий прокатки при реалізації процесу на безперервному чотирьохклітьовому стані 1680 і на двохклітьовому реверсивному стані 1700, встановлення якого намічається на ВАТ «Запоріжсталь».

  Результати виконаного дослідження показали, що зі збільшенням вихідної межі текучості гарячекатаного підкату енергосилові параметри процесу холодної прокатки збільшуються. При цьому встановлено, що збільшення сили прокатки практично рівне збільшенню межі текучості підкату, в той час як збільшення потужності прокатки складає приблизно 80 ... 85% від збільшення σт підкату.

  Таким чином, нестабільність межі текучості тонкого (2,0...2,5 мм) підкату, виробленого на ВАТ «Запоріжсталь» призводить до додаткового збільшення питомої витрати енергії при холодній прокатці на 5 ... 15%.

   

  From the theory and practice of rolling production it is well known that the instability of the parameters of the structure and the yield strength of hot-rolled steel 08кп has a great influence on the level and stability properties of the finished cold-rolled steel [1,2]. It is also known that the most unstable structure and properties is different for hot-rolled strip from thickness of less than 2.0 – 2.5 mm. However, quantitative data on the effect of instability yield strength for hot-rolled strip on the parameters of the cold rolling process are virtually absent. In this connection, receiving data such topically.

  The present work is devoted to the study of instability rolled steel 08kp produced at CHRM 1680 JSC «Zaporizhstal» to the process parameters of cold rolling. To solve this problem have been used statistical data on the interrelation between the thickness h and yield strength σт hot rolled strip received in the enterprise [3]. According to these data the yield strength of hot rolled strip thickness of 2.0 varies from 274 to 343 N/mm2 with an average value of this parameter equal to 309 N/mm2. With increasing thickness of the hot rolled strip, instability of yield strength is decreases and from h = 4.0 mm values of yield strength σт are in the range of 239 – 263 N/mm2.

  In the course of the work using the model established at the department of metal forming NMetAU [4], studied the effect of instability σт for hot rolled strip on the parameters of the cold stripe rolling in the implementation of the process on a continuous for-stand mill 1680 and two-stand reversing mill 1700, the installation of which is planned at the JSC «Zaporizhstal»

  The results of the study showed that increases in the initial yield strength of hot-rolled, energy-power parameters of the cold rolling process are increased. It was found that an increase in rolling force substantially equal to the increase of yield strength rolled, while an increase in the rolling capacity of about 80 – 85% of the increase for σт hot rolled strip.

  Thus, the instability of the yield stress of a thin (2.0 – 2.5 mm) hot rolled strip manufactured by JSC «Zaporizhstal» leads to an additional increase of specific energy consumption in the cold rolling by 5 – 15%.

   

  Из теории и практики листопрокатного производства известно, что нестабильность параметров структуры и предела текучести горячекатаного подката из стали 08кп оказывает большое влияние на уровень и стабильность свойств готового холоднокатаного проката [1,2]. Известно также, что наибольшей нестабильностью структуры и свойств отличается горячекатаный подкат толщиной менее 2,0…2,5 мм. Вместе с тем данные о количественном влиянии нестабильности предела текучести подката на параметры процесса холодной прокатки практически отсутствуют. Поэтому получение таких данных актуально.

  Настоящая работа посвящена исследованию нестабильности подката из стали 08кп, производимого на НШПС 1680 ОАО «Запорожсталь» на параметры процесса холодной прокатки. Для решения этой задачи были использованы статистические данные о взаимосвязи между толщиной h и пределом текучести σт подката, полученные на данном предприятии [3]. Согласно этим данным предел текучести подката толщиной 2,0 изменяется в пределах от 274 до 343 Н/мм2 при среднем значении данного параметра равном 309 Н/мм2. С увеличением толщины подката нестабильность предела текучести уменьшается и при h=4,0 мм значения σт находятся в диапазоне 239…263 Н/мм2.

  В ходе выполнения работы с использованием модели, созданной на кафедре ОМД НМетАУ [4], исследовано влияние нестабильности σт подката на параметры холодной полосовой прокатки при реализации процесса на непрерывном четырехклетевом стане 1680 и на двухклетевом реверсивном стане 1700, установка которого намечается на ОАО «Запорожсталь».

  Результаты выполненного исследования показали, что с увеличением исходного предела текучести горячекатаного подката энергосиловые параметры процесса холодной прокатки увеличиваются. При этом установлено, что увеличение силы прокатки равно практически увеличению предела текучести подката, в то время как увеличение мощности прокатки составляет примерно 80…85% от увеличения σт подката.

  Таким образом, нестабильность предела текучести тонкого (2,0…2,5 мм) подката, производимого на ОАО «Запорожсталь» приводит к дополнительному увеличению удельного расхода энергии при холодной прокатке на 5…15 %.

  Ссылки на литературу

  1. Коцарь С.Л Технология листопрокатного производства/ С.Л. Коцарь, А.Д. Белянский, Ю.А. Мухин.- М: Металлургия, 1997.-272с.
  2. Железнов Ю.Д. Совершенствование производства холоднокатаной листовой стали/ Ю.Д. Железнов, В.А. Черный, А.П. Кошка и др. – М.: Металлургия, 1982. – 232с.
  3. Василев Я.Д. Исследование взаимосвязи между толщиной, температурой конца прокатки и пределом текучести  подката из стали 08кп в условиях НШПС 1680 / Я.Д. Василев.// Сталь.- 2016. -№12.-С.34-39.
  4. Василев Я.Д. Инженерные модели и алгоритмы расчета параметров колодной прокатки/ Я.Д. Василев. – М.: Металлургия, 1995.-368с.

  Комментарии (0)

  Оставить комментарий

  Please login to leave a comment.